من هم أبطال مسلسل ثمن الخيانة ؟:

  • – Feroze Khan بدور حمزه
  • – Ramsha Khan بدور هامنا
  • – Hania Amir بدور رومي
  • – Gohar Rasheed بدور عظيم
  • – Seemi Pasha بدور سمان
  • – Khalid Anam بدور خالد
  • – Shabbir Jan بدور عويس
  • – Mehrunnisa بدور أليشبه
  • – Maha Hassan بدور زويا